Różnica między wypadkiem a kolizją

W mowie potocznej słowa wypadek i kolizja używane są często zamiennie. Z prawnego punktu widzenia istnieje jednak zasadnicza różnica w rozumieniu tych pojęć.

Różnica między wypadkiem a kolizją

Podstawowym kryterium odróżniającym wypadek od kolizji jest kwestia zakresu obrażeń powstałych u poszkodowanych. Odpowiedzialność bowiem może opierać się na podstawie przepisów kodeksu karnego – jeżeli doszło do wypadku lub kodeksu wykroczeń – jeżeli mamy do czynienia z kolizją.

Kolizja – czyli wykroczenie.

Kodeks wykroczeń co prawda nie operuje terminem kolizja, ale to właśnie w tym akcie prawym zawarta została odpowiedzialność za „spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym”, przez które należy rozumieć zaistnienie kolizji.

Zgodnie z art. 86 kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,podlega karze grzywny.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak widzimy ustawodawca w art. 86 k.w. nie wspomina o żadnych obrażeniach ciała powstałych u uczestników kolizji drogowej. Odpowiedzialność sprawcy za tak zwaną „stłuczkę” będzie kształtowało się w oparciu o ww. przepis. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że przy braku ofiar mówimy o kolizji.

Wypadek – czyli przestępstwo

Jeżeli skutkiem zderzenia się pojazdów będzie naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia poszkodowanego trwający dłużej niż 7 dni, będziemy mieli do czynienia z wypadkiem – czyli przestępstwem. Zgodnie z art. 177 kodeksu karnego

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

Naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni nie należy utożsamiać z siedmiodniowym pobytem w szpitalu. To biegły lekarz w toku postępowania przed organami ścigania wydaje opinię odpowiadając na pytanie – czy obrażenia, które wystąpiły poszkodowanego naruszyły czynności narządu ciała lub wywołały u niego rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7? W przypadku odpowiedzi twierdzącej sprawcy wypadku przedstawiane są zarzuty z art. 177 k.k.

Wypadek czy kolizja – podsumowanie

Wystąpienie określonych obrażeń u poszkodowanych ma kluczową rolę przy kwalifikacji zdarzenia drogowego jako kolizję (wykroczenie) lub wypadek (przestępstwo). Z reguły w przypadku złamań kości u poszkodowanego będziemy mieli do czynienia z wypadkiem – co wiążę się z surowszą odpowiedzialnością sprawcy. Niezależnie jednak od powyższej kwalifikacji prawnej – poszkodowani mogą dochodzić szeroko rozumianych roszczeń odszkodowawczych (w tym roszczeń o zadośćuczynienie) od ubezpieczyciela lub samego sprawcy.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo odszkodowań
Link został skopiowany