Kolizja drogowa – jak postępować w przypadku stłuczki

Kolizje drogowe są codziennością na polskich drogach. Według danych Policji w samym 2018 r. doszło do ponad czterystu tysięcy tzw. „stłuczek”. W przypadku kolizji mamy na myśli zdarzenia, w których straty miały charakter w głównej mierze materialny.

Kolizja drogowa – jak postępować w przypadku stłuczki

Jeśli podczas zdarzenia drogowego obrażenia poszkodowanego, który nie jest winny jego zaistnienia naruszają czynności narządu ciała lub wywołują rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni mamy już do czynienia z wypadkiem, czyli przestępstwem, a nie z kolizją drogową będącą wykroczeniem.

Kolizja drogowa – spisanie oświadczenia czy zawiadomienie Policji?

Bezpośrednio po zaistnieniu kolizji drogowej należy w pierwszej kolejności upewnić się czy nikt z uczestniczących w niej nie ucierpiał. Jeśli doszło jedynie do szkody rzeczowej, to zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: „u.u.o.”) osoba uczestnicząca w kolizji drogowej zobowiązana jest do:

1) udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia;

2) niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.

Powyższe oznacza, że sprawca kolizji nie może odmówić nam podania danych niezbędnych do identyfikacji jego oraz jego ubezpieczyciela. W praktyce najczęściej spisuje się oświadczenie, w którym sprawca kolizji podając swoje dane:

  • personalne,
  • numer polisy
  • zakład ubezpieczeń

wskazuje, że jest winny zaistniałej sytuacji. W celu uniknięcia niepotrzebnych wątpliwości warto w ww. oświadczeniu dokonać możliwie szczegółowego opisu zdarzenia oraz powstałych szkód. W dobie telefonów komórkowych wyposażonych w aparaty cyfrowe dobrą praktyką jest zrobienie zdjęć powstałych szkód. Powiadomienie Policji o zdarzeniu wymagane jest w przypadku:

Gdy  doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.

Oczywiście w praktyce nawet niegroźne kolizje kończą się często interwencją Policji, gdy żaden z uczestników nie chce przyjąć na siebie winy za spowodowanie kolizji. Z takiej interwencji Policji spisana zostaje notatka, która zawiera niezbędne informacje potrzebne do likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela.

Likwidacja szkody – zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Poszkodowany w celu likwidacji szkody winien zgłosić swoje roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy. Zgodnie z art. 14 ust. 1

 Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Obecnie wielu ubezpieczycieli oferuje możliwość zgłaszania szkód za pośrednictwem platform internetowych. W swojej praktyce preferuję zgłoszenie listowne wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Otrzymanie potwierdzenia odbioru listu poleconego daje pewność – od kiedy rozpoczyna się 30 dniowy bieg terminu likwidacji szkody dla Ubezpieczyciela, podczas którego powinna zostać wydana decyzja w sprawie.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo odszkodowań
Link został skopiowany