Kara mieszana czyli kombinowana forma represji prawnokarnej

Kiedy Sąd może orzec karę mieszaną. Rozwiązanie dotyczące kary mieszanej nazywanej również karą kombinowaną lub sekwencyjną uregulowane zostało w art. 37b k.k., zgodnie z którego treścią: W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze

Kradzież Bitcoina i innych kryptowalut

Jak działają przestępcy w sprawach kryptowalutowych? Osoby chcące popełnić przestępstwo polegające w praktycznym sensie na uzyskaniu dostępu do kryptowalut cudzej osoby podejmują różnego rodzaju podstępne czynności. Ich celem jest uzyskanie kluczy prywatnych, dzięki którym mogą przetransferować na swoje portfele kryptowaluty innej osoby.  Z praktyki zawodowej zauważam, że sprawcy próbują uzyskać potrzebne im do popełnienia przestępstwa

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Zastępcza kara pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną grzywnę Uprawomocnienie się wyroku w sprawie karnej, w której Sąd wymierzył karę grzywny rodzi konieczność jej zapłacenia. Zgodnie z treścią art. 44 ustawy kodeks karny wykonawczy § 1.  Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. § 2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego

Społeczna szkodliwość czynu

Kwestia oceny społecznej szkodliwości czynu zabronionego ma zasadnicze znaczenie dla bytu przestępstwa. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu karnego – nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Kto i kiedy ocenia dany czyn pod kątem społecznej szkodliwości?