Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny.

W Polsce każdego dnia dochodzi do ponad 1000 drobnych kolizji z udziałem samochodów oraz blisko 90 wypadków komunikacyjnych. Stale wzrasta również ilość pojazdów jeżdżących po naszych drogach. Co warto wiedzieć, gdy do kolizji już dojdzie? Jakie mamy prawa?

Zasadniczymi pojęciami, które często w języku potocznym stosowane są zamiennie są zadośćuczynienie i odszkodowanie. Na wstępie należy zaznaczyć, iż z prawnego punktu widzenia są to różne od siebie formy naprawienia szkody.

Odszkodowanie.

Odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody majątkowej. Powinno ono wyrównać uszczerbek powstały w naszym majątku na skutek zdarzenia wywołującego szkodę (wypadku komunikacyjnego lub kolizji). W przypadku kolizji pojazdów najczęściej odszkodowanie obejmować będzie szkodę powstałą w pojeździe, lecz może dotyczyć również uszkodzonego mienia, które było akurat przewożone jak np. telefon komórkowy czy laptop. Odszkodowanie nie powinno jednak prowadzić do wzbogacenia poszkodowanego. Oznacza to, że należne nam odszkodowanie obejmować będzie jedynie faktycznie poniesioną szkodę majątkową i to w takiej wysokości roszczenie powinno zostać zaspokojone. Na tym polega kompensacyjna rola odszkodowania.

Zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej. W przypadku obrażeń poniesionych na skutek wypadku komunikacyjnego są to ból i cierpienia fizyczne oraz cierpienia psychiczne. Jako, że zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie tzw. „krzywdy” nie można z góry określić, jaka kwota zadośćuczynienia będzie w danej sprawie należna. Każda sprawa o zadośćuczynienie musi być oceniania w zależności od faktycznie poniesionych krzywd, ich intensywności oraz długości występowania negatywnych skutków wypadku. Celem zadośćuczynienia jest zatem przede wszystkim złagodzenie doznanych cierpień. Elementy, które w głównej mierze decydują o wysokości zadośćuczynienia to:

  • rozmiar doznanej krzywdy (obrażenia – cierpienia fizyczne i psychiczne)
  • długość okresu leczenia i rehabilitacji
  • wiek poszkodowanego
  • konieczność korzystania z pomocy osób trzecich przy wykonywaniu czynności dnia codziennego
  • ograniczenie w wykonywaniu swoich pasji

OC – sprawcy – do kogo kierować roszczenia?

Każdy samochód powinien posiadać obowiązkową polisę OC. Roszczenie o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie najlepiej jest skierować do towarzystwa ubezpieczeń, w którym polisę wykupił sprawca wypadku lub kolizji drogowej – czyli polisy obowiązującej w dacie zdarzenia, w którym doszło do szkody. Ubezpieczyciel zgodnie z regulacjami ustawowymi ma 30 dni od otrzymania wniosku o naprawienie szkody – obejmującego nasze roszczenia na merytoryczne rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w zakresie należnego nam odszkodowania i zadośćuczynienia.


Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny ma na celu naprawienie szkody majątkowej.  Miałeś kolizję drogową Adwokat Wojciech Janus Koszalin specjalizuje się w prawie odszkodowań.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora. Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo odszkodowań,,
Link został skopiowany