Wypadek komunikacyjny – renta z tytułu utraconej zdolności do pracy

Obrażenia doznane w wyniku wypadku komunikacyjnego mogą skutkować częściową lub całkowitą utratą zdolności do pracy zarobkowej. Sytuacja taka stanowi jedną z podstaw wymienionych w art. art. 444 §2 kodeksu cywilnego, w których  poszkodowany może domagać się renty z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Jak dochodzić renty?

Wypadek komunikacyjny – renta z tytułu utraconej zdolności do pracy

Utracona zdolność do pracy – renta z OC sprawcy

Utrata całkowitej lub częściowej zdolności do pracy na gruncie dochodzenia renty z OC sprawcy wypadku nie powinna być utożsamiana z ustaleniem stopnia inwalidztwa. Liczy się faktyczna utrata możliwości świadczenia pracy w stosunku do stanu sprzed wypadku. Tak zwana renta wyrównawcza stanowić ma wyrównanie uszczerbku w majątku poszkodowanego z racji zmniejszonych lub całkowicie utraconych dochodów po wypadku.

Renta z tytułu utraconej zdolności do pracy zarobkowej – Jak zgłosić?

Roszczenie o wypłatę renty z tytułu utraconej zdolności do pracy najlepiej jest zgłosić Ubezpieczycielowi sprawcy wypadku już na etapie postępowania likwidacyjnego (przedsądowego).

Najistotniejsze jest wykazanie różnicy w dochodach jaką poszkodowany odczuwa na skutek wypadku. Warto jest więc możliwie czytelnie przedstawić Ubezpieczycielowi ww. różnicę posiłkując się m in. umową o pracę (lub inną umową), zaświadczeniem od pracodawcy, wyliczeniem księgowej (w szczególności przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej), PITem za uprzedni rok lub chociażby wydrukami z rachunku bankowego wskazujące otrzymywane wynagrodzenie przed i po wypadku.

Renta – kryteria otrzymania renty

Przy ustalaniu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zasadnicze znaczenie ma faktyczna sytuacja na rynku pracy. Na etapie przedsądowym Ubezpieczyciele często wskazują, iż Poszkodowany ma możliwość podjęcia innej pracy i odmawiają lub stosownie obniżają wysokość wypłat.

Należy jednak pamiętać, że gdy sprawa zostanie skierowana na drogę sądową to nawet przy ograniczonej zdolności do pracy Sąd może zasądzić rentę w odpowiadającą pełnej wysokości wynagrodzenia jakie poszkodowany otrzymywał przed wypadkiem. Jest to wszakże zależne od wspomnianej sytuacji na rynku pracy. Nie chodzi więc o czysto teoretyczną możliwość podjęcia pracy, lecz faktyczne szanse na jej podjęcie. Przy całkowitej utracie zdolności do pracy Ubezpieczycielowi trudniej jest uzasadnić potencjalne obniżenie lub odmowę w wypłacie świadczenia.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy – z OC sprawcy wypadku

Wysokość renty z tytuły niezdolności do pracy zależy oczywiście od wysokości dochodów jakie poszkodowany otrzymywałby gdyby do wypadku nie doszło. Należy więc wykazać jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem  (netto) jakie poszkodowany otrzymywałby gdyby do wypadku nie doszło – a dochodami aktualnymi. Mówiąc o dochodach aktualnych należy również uwzględnić ewentualnie otrzymywaną rentę z ZUS.

Obszerność tematyki związanej z możliwością otrzymania renty od ubezpieczyciela sprawcy wypadku komunikacyjnego jak również procesu dochodzenia odszkodowań sprawia, iż problematyka renty z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego jak i renta z uwagi na zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość poszkodowanego zostanie poruszona w odrębnych wpisach. Należy również jednoznacznie wskazać, że renta odszkodowawcza może być dochodzona obok innych roszczeń m. in. zadośćuczynienia.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora. Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo odszkodowań
Link został skopiowany