Wypadek drogowy – dochodzenie roszczeń w przypadku braku polisy sprawcy lub niezidentyfikowania pojazdu

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do setek kolizji i wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy wypadku jest stosunkowo proste, jeżeli ma on ważną Polisę OC. Co zrobić, gdy sprawca miał nieubezpieczony pojazd lub nie został zidentyfikowany?

Wypadek drogowy – dochodzenie roszczeń w przypadku braku polisy sprawcy lub niezidentyfikowania pojazdu

Obowiązek posiadania polisy OC

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadania Polisy OC. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: „u.u.o.”).

Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

Brak Polisy / Pojazd niezidentyfikowany – dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

W przypadku braku polisy OC sprawcy lub niezidentyfikowania pojazdu sprawcy poszkodowany może zgłosić roszczenia bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (art. 98 u.u.o.) lub zgłosić szkodę za pośrednictwem działającego na polskim rynku ubezpieczyciela, który prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych od odpowiedzialności cywilnej. Na uwagę zasługuje fakt, że taki ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia. Stanowi o tym art. 108 ust. 1 u.u.o. zgodnie, z którego treścią:

Uprawniony do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

Zgłoszenie szkody – przebieg postępowania likwidacyjnego

Jeżeli poszkodowany zgłosił szkodę za pośrednictwem wybranego przez siebie towarzystwa ubezpieczeń, podmiot ten zobowiązany jest do zawiadomienia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) o przyjęciu takiego zgłoszenia. Ubezpieczyciel prowadzi wtedy postępowanie, w ramach którego ustala okoliczności wypadku. Po zebraniu tych danych ubezpieczyciel przekazuje wyniki swojego postępowania do UFG, który wydaje decyzję w ciągu 30 dni.

Odpowiedzialność UFG nie różni się swoim zakresem od odpowiedzialności ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Pewne ograniczenia w odpowiedzialności za szkodę na mieniu przewiduje art. 98 ust. 1 pkt 2 u.u.o., zgodnie, z którym odpowiedzialność za szkodę na mieniu UFG zaktualizuje się, gdy w wyniku zdarzenia nastąpiła określona szkoda osobowa tj. równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego nie zgadzamy się z decyzją UFG do rozważenia pozostaje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego dot. szkód na osobie lub mieniu. UFG posiada legitymację bierną do bycia pozwanym, o czym poszkodowany pouczony zostanie wraz z otrzymaniem decyzji w sprawie.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo odszkodowań
Link został skopiowany