Zakaz prowadzenia pojazdów – czy zawsze musi być orzeczony na minimum 3 lata?

Zakaz prowadzenia pojazdów – czy zawsze musi być orzeczony na minimum 3 lata?

Nietrzeźwi kierowcy są zmorą polskich dróg. Jak wynika z oficjalnych danych Policji w samym 2017 r. przeprowadzono ponad 17,8 mln kontroli trzeźwości kierujących. Wykryto w ich wyniku 109405 kierowców będących pod wpływem alkoholu. Dane te nie uwzględniają osób prowadzących pod wpływem środków odurzających.

Zgodnie z art. 178a § 1 kodeksu karnego 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto Sąd na podstawie art. 42 § 2 kodeksu karnego orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata (a może wymierzyć go nawet do lat 15).

Zakaz prowadzenia pojazdów – stan nietrzeźwości

Zgodnie z art. 115 § 16 kodeksu karnego stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Powyższe oznacza, że osoba, która prowadziła pojazd mechaniczny, jednak wyniki przeprowadzonych badań wykazują obecność alkoholu poniżej ww. wartości dopuszcza się nie przestępstwa, a wykroczenia, za które również orzeczony zostanie zakaz prowadzenia pojazdów (w wymiarze od 6 miesięcy do lat 3). Niniejszy artykuł dotyczy jednak sytuacji osób, które dopuściły się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości po raz pierwszy tj. popełniły przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego.

Zakaz prowadzenia pojazdów – czy możliwe jest, aby zakaz był krótszy niż 3 lata?

Osoby, które po raz pierwszy dopuściły się przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości są z reguły przerażone, iż środek karny orzeka się w wymiarze nie krótszym niż 3 lata. Dla wielu sprawców samochód jest narzędziem pracy lub elementem niezbędnym w codziennym życiu. Najczęstsze pytanie zadawane przez klientów w tego typu sprawach brzmi „Czy ten zakaz może być krótszy?”. Z pomocą może nam przyjść wtedy instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego określona w art. 66 § 1 kodeksu karnego.

Zakaz prowadzenia pojazdów a warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Zgodnie z 66 § 1  kodeksu karnego Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Jednocześnie zgodnie z treścią z art. 67 § 3 kodeksu karnego – umarzając warunkowo postępowanie karne Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

Konkludując należy więc stwierdzić, że jeśli osoba niekarana za przestępstwo umyślne dołoży stosownych starań aby przekonać Sąd, że przedmiotowe zdarzenie było jedynie incydentem w jej życiu oraz spełnione zostaną inne przesłanki z art. 66 § 1  kodeksu karnego, to istnieją szanse, aby uniknąć sądowego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Warto więc podjąć starania już na etapie postępowania przygotowawczego, aby nie żegnać się na wiele lat z rolą kierowcy.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo karne
Link został skopiowany

Komentarze są zamknięte

Komentarze są zamknięte