Kolizja – a zatrzymanie prawa jazdy

Kolizja – a zatrzymanie prawa jazdy

Spowodowanie kolizji drogowej może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym:

Policjant  może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni. Policja w terminie 7 dni przekazuje zatrzymane prawo jazdy do Sądu lub Prokuratury (jeśli toczy się postępowanie przygotowawcze) wraz z wnioskiem o wydanie postanowienia w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy na dalszy okres. W przypadku drobnych kolizji, w których nikt nie poniósł poważniejszych obrażeń ciała (tj. kiedy zdarzenie będzie kwalifikowane jako wykroczenie, a nie przestępstwo spowodowania wypadku) Policja skieruje wniosek do Sądu. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku wraz zatrzymanym dokumentem Sąd postanowieniem rozstrzygnie o zatrzymaniu prawa jazdy na dalszy okres lub jego zwrocie.

Zatrzymanie prawa jazdy – co zrobić?

Warto jest zatem dowiedzieć się od Policjantów czy wystosowali już przedmiotowy wniosek do Sądu. Będzie to właściwy miejscowo Sąd Rejonowy. Po wpłynięciu wniosku do Sądu zasadne jest ustalenie sygnatury sprawy (telefonicznie lub osobiście) i złożenie pisma, w którym powołamy okoliczności przemawiające za tym, że prawo jazdy powinno zostać zwrócone. W zależności od konkretnej sytuacji można wskazywać na fakt, iż przedstawiony przez Policję przebieg zdarzenia w rzeczywistości wyglądał inaczej, lub powoływać się na niewielkie rozmiary kolizji, czy okoliczności, że do kolizji doszło mimo zachowania należytej ostrożności podczas kierowania. 

Zatrzymanie prawa jazdy – zażalenie

Jeśli Sąd wyda postanowienie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy na dalszy okres – przysługuje nam prawo do wniesienia zażalenia. Należy je złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni – na biurze podawczym Sądu lub wysłać w tym terminie zażalenia do Sądu listem poleconym. W zażaleniu musimy wykazać, że postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy jest w tej sprawie niezasadne. Przedmiotowe zażalenie wnosimy do Sądu, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Jeżeli postanowienie zostało wydane w toku postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę – zażalenie wnosimy za pośrednictwem Prokuratury do Sądu.

Zatrzymanie prawa jazdy – a zakaz prowadzenia pojazdów

Należy pamiętać, że zakaz prowadzenia pojazdów może zostać orzeczony nie tylko przy popełnieniu przestępstwa ale również przy popełnieniu wykroczenia. Zgodnie z art. 86 kodeksu wykroczeń:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. (…) § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za wykroczenie trwa od 6 miesięcy do lat 3. Na poczet orzeczonego zakazu zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jeżeli w toku toczącego się postępowania dokument prawa jazdy zostanie nam zwrócony, a finalnie orzeczony zostanie zakaz prowadzenia pojazdów, to do momentu wykonania obowiązku zwrotu dokumentu okres, na który orzeczono zakaz nie biegnie.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo karne
Link został skopiowany