Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania po użyciu alkoholu?

Brak zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie kierowania po użyciu alkoholu?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest najczęściej stosowanym środkiem karnym. Jest to efekt wciąż dużej ilości kierowców prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Artykuł Zakaz prowadzenia pojazdów – czy zawsze musi być orzeczony na minimum 3 lata? spotkał się ze sporym odzewem. Otrzymałem kilkanaście maili z pytaniami dotyczącymi kwestii orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za wykroczenie dot. prowadzenia pojazdów po użyciu alkoholu. Czy istnieje możliwość uniknięcia zakazu? Jak więc to wygląda w praktyce?

Wykroczenie prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 § 1ustawy kodeks wykroczeń –

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Zaś zgodnie z 87 § 3 k.w. – W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie – jakie stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub krwi kwalifikuje się jako stan „po użyciu alkoholu”? Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) steżenia we krwi od 0,2% do 0,5% alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Jeśli więc podczas badania alkomatem stwierdzona zostanie obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 będziemy mówić jeszcze o wykroczeniu, a nie przestępstwie. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami nie uchroni nas to przed utratą prawa jazdy – tj. orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 k.w.)

Szansa na uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów.

W kodeksie wykroczeń przewidziano możliwość odstąpienia przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za wykroczenie  z art. 87 § 1k.w. Zgodnie z art. 39 § 1k.w.

W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.

Jeśli więc przekonamy Sąd, że w danej sprawie występuje wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie mamy szanse na uniknięcie środka karnego. Co będzie brał pod uwagę Sąd?

  1. Okoliczności i charakter czynu – tj, m. in. stężenie alkoholu, czy przy drugim badaniu była tendencja wzrostowa czy malejąca, miejsce czynu i godzina jego popełnienia,
  2. Właściwości i warunki osobiste obwinionego – tj. sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia, dotychczasową karalność, z jakimi konsekwencjami wiązać się będzie dla obwinionego i jego rodziny zakaz prowadzenia pojazdów.

Należy mieć na uwadze, że odstąpienie od wymierzenia środka karnego jest sytuacją wyjątkową. Wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzenia rozprawy może być za jego zgodą zawarty we wniosku o ukaranie sporządzonym przez oskarżyciela publicznego. Już podczas przesłuchania w charakterze obwinionego można sygnalizować chęć skazania bez przeprowadzania rozprawy wskazując okoliczności przemawiające za odstąpieniem od wymierzenia środka karnego. Jeśli jednak oskarżyciel publiczny we wniosku o ukaranie nie zawarł wniosku o odstąpienie od wymierzenia środka karnego – obwiniony może sam po wezwaniu na rozprawę lub zawiadomieniu o jej terminie wystąpić z wnioskiem o skazanie w określony sposób – bez przeprowadzania rozprawy. Warto więc skupić się na odpowiednim uargumentowaniu wniosku, gdyż to w interesie obwinionego jest przekonanie Sądu, że zachodzi wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie i odstąpienie od wymierzenia środka karnego.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo karne
Link został skopiowany