Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Skazany na karę ograniczenia wolności może wnioskować do Sądu o zmianę formy jej wykonywania. Następuje to na etapie postępowania wykonawczego. Sąd może zmienić obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na potrącenie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę, jak również zmienić formę kary w odwrotną stronę. Jakie są przesłanki do zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności?

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności – wprowadzenie

KOW czyli kara ograniczenia wolności może przybrać jedną z dwóch form tj. zgodnie z art. 34 §1a kodeksu karnego: Kara ograniczenia wolności polega na:

 obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne;

–  potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest orzeczenie obu ww. form łącznie jednak znacznie częściej Sądy orzekają jedną z ww. form. Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata.

Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności na gruncie art. 63a k.k.w.

Artykuł 63a §1 ustawy kodeks karny wykonawczy stanowi, iż:

W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Najczęściej wniosek o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności składany jest przez skazanych, wobec których orzeczono obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Wnioskują wtedy o zmianę formy tj. aby kara ta była wykonywania poprzez potrącenie wynagrodzenia za pracę. Ustawodawca wskazuje, że u podstaw takiej zmiany muszą leżeć „szczególnie uzasadnione wypadki”. Jest to bardzo szerokie i nieprecyzyjne pojęcie, dlatego też to na skazanym ciąży obowiązek wykazania Sądowi – iż w jego sprawie zachodzi właśnie taka szczególna sytuacja. Sąd nie ma bowiem obowiązku uwzględnienia wniosku.

Kiedy możemy mówić o szczególnie uzasadnionym wypadku?

Każda wniosek skazanego jest indywidualnie rozpatrywany przez Sąd pod kątem oceny – czy taki szczególnie uzasadniony wypadek występuje w danej sprawie. Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności ma na celu przede wszystkim zapobiegnięcie sytuacjom, w których Skazany nie ma możliwości odbycia kary w pierwotnie orzeczonej formie i zostaje wtedy orzeczona kara zastępcza pozbawienia wolności. Dlatego też warto opierać się na praktyce sądowej przy rozpatrywaniu tego typu wniosków. Do takich sytuacji możemy zaliczyć m. in. podjęcie przez skazanego pracy zarobkowej – jeśli orzeczona kara ograniczenia wolności polega na wykonywaniu prac na cele społeczne i istnieją poważne problemy z połączeniem obu tych czynności.

W odwrotnym przypadku jeśli kara ograniczenia wolności polega na potrąceniu wynagrodzenia (od 10 do 25%), a ze Skazanym rozwiązano umowę o pracę, Sąd może zmienić potrącenie na obowiązek wykonywania prac na cele społeczne. Oczywiście mowa tu o sytuacji, w której do rozwiązania stosunku pracy nie dochodzi z winy Skazanego. Sąd będzie również każdorazowo badał czy ewentualna zmiana będzie spełniała funkcje pierwotnej kary w zakresie jej dolegliwości.

Jak napisać wniosek o Zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności? Sąd właściwy – opłata – egzemplarze

Wniosek o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności nie podlega opłacie. Wniosek nie jest skomplikowany i spełnienie warunków formalnych nie powinno stanowić dla Skazanego problemu. Wniosek można zatytułować „Wniosek o zmianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności”. Sądem właściwym do złożenia wniosku będzie Sąd, który wydał wyrok w I instancji. Należy w nim zawrzeć:

  • dane skazanego (imię nazwisko, adres do korespondencji),
  • sygnaturę akt
  • wskazać o co się wnioskuje – np. wnoszę o zmianę dotychczasowego sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności z (wskazać dotychczasowy sposób wykonywania kary) na (wpisać nowy sposób wykonywania kary).
  • uzasadnić pisemnie swoje stanowisko (możliwie szeroko) – dlaczego sytuacja Skazanego należy traktować jako szczególnie uzasadniony wypadek.

Wniosek należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożyć w jednym egzemplarzu na biurze podawczym Sądu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.  Warto jest również dołączyć do wniosku załączniki, które uwiarygodnią okoliczności wskazane we wniosku – może być to np. umowa o pracę lub dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę (w zależności od danej sytuacji). Na postanowienie w przedmiocie zmiany formy wykonania obowiązku pracy przysługuje zażalenie.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo karne
Link został skopiowany