Kara mieszana czyli kombinowana forma represji prawnokarnej

W sprawach o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, Sąd przy zastosowaniu art. 37b kodeksu karnego może orzec sekwencję kar w postaci krótkoterminowej kary pozbawienia wolności oraz kary ograniczenia wolności.

Kara mieszana czyli kombinowana forma represji prawnokarnej

Kiedy Sąd może orzec karę mieszaną.

Rozwiązanie dotyczące kary mieszanej nazywanej również karą kombinowaną lub sekwencyjną uregulowane zostało w art. 37b k.k., zgodnie z którego treścią:

W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat 6 miesięcy, oraz karę ograniczenia wolności do lat 2. Przepisów art. 6975 nie stosuje się. W pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zgodnie z przywołanym przepisem wymiar górnej granicy kary pozbawienia wolności związany jest z górnym zagrożeniem ustawowym za dany występek.

  • Jeżeli występek zagrożony jest karą poniżej 10 lat – kara mieszana wynosić może od 1 do 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz od miesiąca do lat dwóch ograniczenia wolności.
  • Jeżeli zaś występek zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze 10 lat lub więcej – kara mieszana wynosić może od 1 do 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz od miesiąca do lat dwóch ograniczenia wolności.

Kolejność wykonywania kar.

W pierwszej kolejności wykonuje się krótkoterminową karę pozbawienia wolności, zaś następnie karę ograniczenia wolności. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest jedynie gdy zachodzą przeszkody prawne do niezwłocznego wykonania kary pozbawienia wolności, kiedy to karę ograniczenia wolności kieruje się jako pierwszą do wykonania (art. 17a k.k.w.).

Warto zaznaczyć, że kara pozbawienia wolności wymierzona w ramach kary mieszanej – nie może być orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby.

Fakultatywność stosowana art. 37b k.k.

Zastosowanie przez Sąd rozwiązania z art. 37b k.k. jest fakultatywne. Każdorazowo Sąd musi rozważyć czy zastosowanie kary mieszanej będzie wystarczające dla osiągnięcia prawidłowego oddziaływania w ramach prewencji specjalnej i sprawca czynu nie powróci na drogę przestępstwa.

Rozwiązanie to stanowić może szczególną szansę dla sprawców występków, wobec których nie ma możliwości lub zasadności do zastosowania instytucji warunkowego zawieszenia kary na okres próby.

Dlatego też karę mieszaną w zakresie dolegliwości należy rozpatrywać całościowo aby sumaryczna dolegliwość w postaci kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności była należytą sankcją dla skazanego.

Kara mieszana a dozór elektroniczny.

Jak zostało już wspomniane orzekając karę mieszaną Sąd nie ma możliwości do zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Istnieje jednak szansa na całkowite wykonanie kary mieszanej bez konieczności stawiennictwa w zakładzie karnym.

Możliwe jest wykonanie kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego. W tym celu należy złożyć wniosek do właściwego sądu penitencjarnego o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elektronicznego.

Sprawdź – Dozór elektroniczny – czyli odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym

Przez sąd penitencjarny należy rozumieć Sąd Okręgowy Wydział Penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa. Warto również pamiętać o złożeniu wniosku o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór (art. 9 §4 k.k.w.). Następnie tj. po odbyciu kary pozbawienia wolności w ramach SDE wykonuje się karę ograniczenia wolności.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora. Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo karne
Link został skopiowany