Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

Po rozwodzie istnieje możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed ślubem. Jak powrócić do poprzedniego nazwiska? W jakim terminie należy dopełnić formalności oraz z jakimi kosztami jest to związane?

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie

3 miesiące na powrót do nazwiska po rozwodzie

Chcąc powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem należy pilnować terminu na dokonanie tej czynności. Rozwiedziony małżonek ma na to 3 miesiące. Termin należy liczyć od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Zgodnie z art. 59 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy:

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jeśli żadna ze stron postępowania rozwodowego nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku – uprawomocni się on w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. W przypadku wątpliwości – kiedy nastąpiło uprawomocnienie się wyroku warto upewnić się kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego, przed którym toczyła się sprawa rozwodowa.

Jeśli spóźnimy się ze złożeniem oświadczenia – tj. minie 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, pozostaje jedynie odrębna droga do zmiany nazwiska – według innej niż omawiania w niniejszym artykule procedury administracyjnej (lecz również procedowana przed kierownikiem USC).

Powrót do nazwiska po rozwodzie – organ właściwy

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem należy złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Celowo mowa tu w szerokim aspekcie tj. o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem, a nie tylko o powrocie do nazwiska panieńskiego. Oczywiście dużo częściej to kobieta na skutek zawarcia związku małżeńskiego nosi nazwisko swojego męża, jednak zdarzają się też sytuacje odwrotne. Procedura powrotu do nazwiska dotyczy więc każdego z małżonków, który przyjął nazwisko drugiego.

Osoby przebywające za granicą mogą złożyć oświadczenie przed konsulem (w konsulacie RP).

Ile kosztuje powrót do nazwiska?

W zależności od tego – czy oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem składamy przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, czy też konsulem zobowiązani będziemy do uiszczenia innej opłaty. Wynoszę one:

  • 11,00 złotych – tytułem opłaty skarbowej w przypadku składania oświadczenia przed kierownikiem USC;
  • w przypadku składania oświadczenia przed konsulem – należy ustalić dokładną kwotę opłaty konsularnej – bezpośrednio w konsulacie (zarówno kwotę jak i walutę). Jest to co do zasady kwota 50,00 euro – jednak z uwagi na zmienność kursu walut i walutę właściwą do jej uiszczenia należy doprecyzować to w konsulacie.  

Jakie dokumenty przygotować do zmiany nazwiska?

Stawiając się przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub przed konsulem należy mieć ze sobą:

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (lub konsularnej);
  • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód;
  • wskazane jest też posiadanie wiedzy o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa.

W bardziej zawiłych sprawach np. w przypadku orzeczenia rozwodu za granicą należy przed wizytą w USC lub przed konsulem ponadto ustalić jakie dokumenty będą potrzebne.

Po złożeniu oświadczenia wraz z wymaganą opłatą i dokumentami kierownik USC lub konsul sporządzi protokół, który należy podpisać. Na akcie małżeństwa zostanie naniesiona wtedy wzmianka o aktualnym nazwisku. W przypadku przyjęcia oświadczenia przez konsula – procedura będzie trwała dłużej (gdyż musi on przesłać dokumenty do kierownika USC). Po naniesieniu wzmianki o aktualnym nazwisku – można oficjalnie używać nazwiska noszonego przed ślubem.

Tryb odwoławczy – droga administracyjna

Z uwagi na fakt, że odmowa powrotu do nazwiska jest formalnie decyzją administracyjną przysługuje od niej odwołanie (gdyby wydana decyzja była niezgodna z naszym wnioskiem). Należy je wnieść w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do właściwego Wojewody za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję.

Powrót do nazwiska  – co zrobić po zakończeniu procedury?

Zmiana nazwiska pociąga za sobą konieczność wyrobienia nowych dokumentów, w których zamieszczone dane przestały być aktualne. Najczęściej mowa tu o dowodzie osobistym, paszporcie oraz dokumencie prawa jazdy. O fakcie zmiany nazwiska należy również powiadomić urzędy i instytucje oraz sądy, przed którymi toczy się postępowanie, a także swojego pracodawcę. Z racji powyższego faktyczne koszty związane z powrotem do nazwiska noszonego przed ślubem mogą okazać się więc wysokie.

Powrót do nazwiska po rozwodzie – podsumowanie

Podsumowując procedura nie jawi się jako skomplikowana. Oczywiście powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego jest dobrowolny. Oznacza to, że były małżonek nie ma prawnej możliwości wpływania na tę decyzję. Przy dochowaniu ustawowego terminu postępowanie powinno przebiec sprawnie.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora. Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo cywilne
Link został skopiowany