Wypadek drogowy – stan nietrzeźwości sprawcy wypadku 178 k.k.

Wypadek drogowy – stan nietrzeźwości sprawcy wypadku 178 k.k.

Tematykę odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego poruszałem już we wpisie Wypadek drogowy – przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego . Kodeks karny przewiduje jednak wyższą sankcję karną za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Zgodnie z art. 178 kodeksu karnego:

  1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

  2. (uchylony)

Zgodnie z art. 115 § 16 kodeksu karnego stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wypadek drogowy – wymiar kary

Ustawodawca w art. 178 k.k. wskazuje zatem, że spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości; pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnięcie z miejsca wypadku stanowią okoliczność obostrzającą karę. W praktyce mogą pojawić się wątpliwości, co do dolnej granicy wymiaru kary, gdy obrażenia poniesione przez inną osobę niż sprawca wypadku, powodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni, a nie powodują jednocześnie śmierci tej osoby albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mając na względzie zagrożenie karą z art. 177 § 1 k.k. tj. kara pozbawienia wolności do lat 3 – gdzie dolna granica kary pozbawienia wynosi miesiąc, na logikę (choć błędnie) należałoby przyjąć, że wymiar obostrzonej kary powinien zaczynać się od 1,5 miesiąca. Kodeks karny stanowi jednak, że karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach (art. 37 k.k.). W doktrynie przyjmuje się zatem, że z uwagi na treść art. 87 k.k., gdzie istnieje możliwość orzeczenia kary pozbawienia wolności również w dniach, to minimalny wymiar kary we wspomnianym przykładzie powinien wynosić miesiąc i 15 dni.

Jeśli następstwem wypadku drogowego spowodowanego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, dolna granica ustawowego zagrożenia jest nie niższa niż 2 lata, a kara pozbawienia wolności może być orzeczona w wymiarze nawet 12 lat. Jednocześnie zaznaczenia wymaga, że zbiegnięcie z miejsca wypadku nie wyłącza możliwości poniesienia odpowiedzialności karnej z art. 162 § 1 k.k. za nieudzielenie pomocy.

Jesteś poszkodowanym w wypadku drogowym? Przeczytaj artykuł:

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo karne
Link został skopiowany