Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Otrzymanie odpisu pozwu o podwyższenie alimentów nie oznacza jeszcze, że Sąd przychyli się do sformułowanego żądania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Podstawę żądania pozwu o podwyższenie alimentów stanowi art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie, z którym: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Warto jest więc podjąć działania poprzez złożenie odpowiedzi na pozew oraz aktywne uczestnictwo w procesie, jeśli kwestionujemy zasadność powództwa.

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów – istota żądania pozwu

Jak zostało wspominane kluczowym aspektem pozwu o podwyższenie alimentów jest wykazanie zmiany stosunków. Należy mieć na względzie, iż przedmiotowa zmiana dotyczyć może dotyczyć uprawnionego, jak też zobowiązanego. Zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą – zmiana stosunków powinna mieć charakter istotny. Zmiany istotne – to takie, które zmieniają ocenę przesłanek, jakimi sąd kierował się ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego w dacie ostatniego wyrokowania w tym przedmiocie. Każdorazowo okoliczność ta będzie w przedmiocie badania sądu rodzinnego. Dotyczy to przede wszystkim zwiększenia się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. To strona powodowa ponosi ciężar udowodnienia, że nastąpiła istotna zmiana stosunków w powyższym zakresie. Naturalną kwestią jest, że usprawiedliwione potrzeby małoletniego rosną wraz z jego rozwojem. Rozpoczęcie edukacji szkolnej, udział w zajęciach pozalekcyjnych i związane z tym koszty stanowią często podstawę do wystąpienia z powództwem o podwyższenie alimentów. Odpowiadając na pozew o alimenty należy zatem dokładnie przeanalizować, czy wykazywane w pozwie wydatki na dziecko są uzasadnione co do zasady i wysokości. W przypadku powzięcia wątpliwości należy kwestionować stanowisko wyrażone w pozwie.

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów – elementy pisma

W pierwszej kolejności należy wskazać, że odpowiedź na pozew jako pismo procesowe powinno zawierać elementy wskazane w art. 126 § 1 kodeksu postępowania cywilnego czyli:
Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników.

Ponadto musimy wskazać o co wnosimy. Najczęściej będzie to żądanie oddalenia powództwa w całości lub części. Jeśli uważamy, że powództwo jest w całości bezzasadne – należy wskazać, że „wnoszę o oddalenie powództwa w całości”. Natomiast akceptacja żądania pozwu w jakiejś części np. zgoda na podwyższenie alimentów do kwoty 500,00 zł miesięcznie – powinna być sformułowana w następujący sposób: Uznaję powództwo w zakresie podwyższenia alimentów co do kwoty 500,00 zł miesięcznie oraz wnoszę o oddalenie powództwa w pozostałym zakresie – tj. ponad kwotę 500,00 zł miesięcznie

Następnie powinniśmy wskazać dowody na poparcie naszego stanowiska. Katalog środków dowodowych jest szeroki i nie sposób omówić ich wszystkich. Najczęściej w sprawach o podwyższenie alimentów do odpowiedzi na pozew załączane są dowody na okoliczność ponoszenia kosztów utrzymania uprawnionego ponad kwotę obowiązku alimentacyjnego – (rachunki, potwierdzenia przelewów), zdjęcia z wyjazdów z uprawnionym, wskazanie świadków mogących potwierdzić okoliczności przez nas podnoszone oraz zaprzeczyć okolicznościom wskazywanym w pozwie (musimy wtedy wskazać imię i nazwisko świadka i adres do korespondencji). Każdy z zawnioskowanych przez nas dowodów powinien być oznaczony – jaką okoliczność chcemy nim wykazać – czyli zawierać tak zwaną tezę dowodową.

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów – okoliczności faktyczne

Poza wymienionym zakresem elementów formalnych pisma powinniśmy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające nasze żądanie oddalenie powództwa w całości lub w części. Oprócz opisu stanu faktycznego należy również odnieść się do twierdzeń i dowodów wskazanych w pozwie przez stronę przeciwną. Warto odnieść się do wszystkich twierdzeń strony powodowej, aby pewne okoliczności niepoczytane zostały przez Sąd jako przyznane (niekwestionowane). Musimy pamiętać o podpisaniu odpowiedzi na pozew imieniem i nazwiskiem oraz przedłożeniu załączników.

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów – termin

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (jeden dla Sądu, drugi dla strony przeciwnej). Na końcu pisma warto wymienić załączniki, które przedkładamy. Jeśli Sąd przesyłając nam pozew zobowiąże nas do złożenia odpowiedzi w terminie przez Sąd wskazanym – nie możemy uchybić temu terminowi. Termin wyznaczony przez Sąd nie może być krótszy niż dwa tygodnie, co umożliwia nam sporządzenie odpowiedniego pisma i zebranie właściwego materiału. Jeśli jednak Sąd nie zobowiąże nas terminem do złożenia odpowiedzi możemy ją złożyć, aż do pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę.

W sprawach alimentacyjnych zachęcam do szukania porozumienia ze stroną przeciwną, co może znacząco przybliżyć zakończenie sporu oraz pozwolić na uniknięcie niepotrzebnych emocji związanych z postępowaniem przed Sądem.

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo cywilne
Link został skopiowany