Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności

czyli jak odzyskać należności stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu?

Klauzula wykonalności

Uzyskując prawomocne orzeczenie sądu będące tytułem egzekucyjnym wiele osób zastanawia się – jakie kroki należy podjąć, aby skierować sprawę do egzekucji? Do wszczęcia egzekucji wierzycielowi potrzebny jest tytuł wykonawczy – czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. Na wstępie należy zaznaczyć, że prawomocne orzeczenia sądowe nie są jedynymi tytułami egzekucyjnymi. Należą do nich między innymi ugody zawarte przed sądem, czy też określone w przepisach kodeksu postępowania cywilnego akty notarialne, w których dłużnik poddaje się egzekucji, a nawet nieprawomocne orzeczenie sądowe podlegające natychmiastowej wykonalności. Niniejszy artykuł ze względu na obszerność zagadnienia dotyczyć będzie postępowania w sprawie nadania klauzuli wykonalności w zakresie tytułów egzekucyjnych będących prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności jest postanowieniem sądowym, które stanowi, że stwierdzone tytułem egzekucyjnym roszczenie podlega egzekucji sądowej

Klauzula wykonalności – jak uzyskać ?

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu uzyskania klauzuli wykonalności jest złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (czyli naszemu prawomocnemu orzeczeniu sądu). Kto może złożyć taki wniosek? Oczywiście wierzyciel, który chce skierować sprawę do egzekucji.

Wniosek ten składa się do sądu pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. W przypadku sytuacji, w której sprawa trafiła do sądu drugiej instancji – możemy skierować do tego sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności dopóki znajdują się tam akta sprawy. W praktyce po zakończeniu sprawy w Sądzie drugiej instancji najlepiej jest zadzwonić na biuro informacji sądowej i zapytać czy akta sprawy nie zostały przekazane z powrotem do sądu pierwszej instancji. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przez sąd jest rozpoznawany niezwłocznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpatrzenie wniosku nie powinno nastąpić w terminie dłuższym niż 3 dni od jego złożenia (art. Art. 7811  k.p.c.). Praktyką jest nadawanie przez sąd klauzuli wykonalności na posiedzeniu niejawnym, jednakże możliwe jest również wyznaczenie przez sąd rozprawy, jeżeli powstaną wątpliwości co do autentyczności przedłożonych przez wierzyciela dokumentów.

Jeżeli dołączymy do wniosku odpis tytułu egzekucyjnego to co do zasady nie będzie on podlegać opłacie sądowej. Jednakże jeżeli nie dołączymy tytułu egzekucyjnego to musimy pamiętać aby uiścić opłatę w kwocie 6,00 zł za każdą stronę tytułu egzekucyjnego (w kasie sądu lub znakami opłaty sądowej). Z racji powyższego najlepiej upewnić się przed złożeniem wniosku na biurze informacji sądowej – ile stron ma tytuł egzekucyjny. Gdy już otrzymamy tytuł wykonawcy tj. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności możemy skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego.


Klauzula wykonalności – czyli jak odzyskać należności stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu? Adwokat Wojciech Janus Koszalin

Podziel się:

Publikacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie są nieodpłatne. Treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, zaś zamieszczone informację nie stanowią porady prawnej, ani wykładni prawa. Informacje zamieszone mają charakter ogólny i nie budują stosunku klient – adwokat. Autor bloga nie odpowiada za szkody związane z zastosowaniem lub brakiem zastosowania informacji zamieszczonych na stronie. Treści stanowią jedynie prywatny pogląd autora (ze stanem prawnym na dzień publikacji). Ponadto autor bloga i administrator strony nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Dowiedz się więcej na temat:

Prawo cywilne
Link został skopiowany