Skrócenie kary ograniczenia wolności

Osoby skazane na karę ograniczenia wolności mogą ubiegać się o skrócenie jej wykonywania. Zgodnie z treścią art. 34 § 1 k.k. – kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienie od odbycia reszty kary, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki wobec skazanego (art. 83 k.k.):

Kolizja – a zatrzymanie prawa jazdy

Spowodowanie kolizji drogowej może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy przez Policję. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym: Policjant  może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Orzeczony przez Sąd środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za przestępstwa popełnione przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jest często dla osób skazanych większą dolegliwością niż kara główna. Warto zatem pamiętać, że przy spełnieniu określonych przesłanek możliwe jest skierowanie do Sądu wniosku o uznanie środka karnego za wykonany lub uzyskanie pozwolenia Sądu na prowadzenie pojazdów

Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków

Podczas rutynowych kontroli drogowych kierowcy coraz częściej poddawani są badaniom na obecność środków odurzających. Policja dysponuje nowoczesnymi testerami, dzięki którym wstępne wyniki otrzymywane są już po kilku minutach. Jeśli wynik testu jest pozytywny wykonywane są następnie specjalistyczne badanie krwi, wskazujące rodzaj i stężenie środka odurzającego. Wynik tego badania jest niezwykle istotny przy kwalifikowaniu zdarzenia jako