Zastępcza kara pozbawienia wolności

Zastępcza kara pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną grzywnę Uprawomocnienie się wyroku w sprawie karnej, w której Sąd wymierzył karę grzywny rodzi konieczność jej zapłacenia. Zgodnie z treścią art. 44 ustawy kodeks karny wykonawczy § 1.  Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. § 2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego

Społeczna szkodliwość czynu

Kwestia oceny społecznej szkodliwości czynu zabronionego ma zasadnicze znaczenie dla bytu przestępstwa. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu karnego – nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Kto i kiedy ocenia dany czyn pod kątem społecznej szkodliwości?