Szkoda na osobie

Szkoda na osobie

Ile czasu od wypadku mogę dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia?

Co do zasady 3 lata od daty zdarzenia – jeśli szkoda została zgłoszona do Ubezpieczyciela 3 lata liczymy od wydania pierwszej decyzji w sprawie.
Jeżeli zapadł prawomocny wyrok karny przeciwko sprawcy wypadku termin ten wynosi 20 lat.

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Odszkodowanie ma na celu wyrównanie uszczerbku w sferze majątkowej. Poszkodowany ma odzyskać tytułem odszkodowania kwotę, którą faktycznie stracił ponosząc różnego rodzaju koszty na skutek wypadku np. koszt leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, zniszczonego mienia itp. Odszkodowanie można zatem dokładnie obliczyć kwotowo.
Zadośćuczynienie jest świadczeniem uzyskiwanym z tytuły doznanej krzywdy tj. bólu i cierpienia psychicznego i fizycznego. Wskazanie kwoty zadośćuczynienia jest indywidualne dla każdego poszkodowanego.
Zadośćuczynienie i odszkodowanie są świadczeniami niezależnymi od siebie. Można jednak ich dochodzić łącznie

Co to jest OC i AC?

OC jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tj. w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej.
AC – czyli auto-casco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od zdarzeń losowych. Posiadacz polisy AC może naprawić swoją szkodę w ramach tego ubezpieczenia

Czy posiadanie polisy OC i AC jest obowiązkowe?

Posiadanie polisy OC jest obowiązkowe.
Ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe.

Do jakiej kwoty mogę dochodzić roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku?

Przy szkodach osobowych to 1,22 miliona euro na jednego poszkodowanego zaś 6,07 milionów euro na jedno zdarzenie;
W zakresie szkód na mieniu suma gwarancyjna wynosi 1,22 miliona euro na jedno zdarzenie

Kiedy ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności?

Przy wykupionej polisie OC ubezpieczyciel zawsze ponosi odpowiedzialność. Może on jednak żądać zwrotu wypłaconych świadczeń od sprawcy wypadku gdy:
– sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zbiegł z miejsca zdarzenia, gdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami a także gdy wyrządził szkodę z premedytacją (umyślnie).

Kiedy przysługuje renta od ubezpieczyciela?

Renta po wypadku komunikacyjnym przysługuje poszkodowanemu w następujących przypadkach:
– utraty przez poszkodowanego zdolności do pracy (całkowicie lub częściowo)
– gdy w wyniku skutków wypadku zwiększyły się potrzeby poszkodowanego
– jeśli na skutek wypadku widoki powodzenia na przyszłość poszkodowanego uległy zmniejszeniu

Na jak długo wypłacana jest renta?

Okres, na który przyznawana jest renta zależy od szczegółowych okoliczności każdej sprawy. Renta może być ustalona dożywotnio lub z góry na oznaczony czas np. czas niezdolności do pracy lub na okres, w którym mamy zwiększone potrzeby.

Czym jest kapitalizacja renty?

Kapitalizacja renty oznacza zamienienie cyklicznych świadczeń (np. comiesięcznych) na jednorazową kwotę odszkodowania.

Czy kapitalizacja renty wymaga zgody poszkodowanego w wypadku?

Tak bez zgody poszkodowanego zakład ubezpieczeń nie może samodzielnie dokonać kapitalizacji renty.

Czy utrata ręki/nogi uprawnia do renty od ubezpieczyciela?

Utrata kończyny na skutek obrażeń doznanych w wypadku komunikacyjnym uprawnia do żądania renty od Ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Każdorazowo wnosząc takie żądanie trzeba przeanalizować wpływ utraty kończyny na zdolność do pracy, zwiększenia się potrzeb poszkodowanego i zmniejszenie się jego widoków powodzenia na przyszłość.

Uraz kręgosłupa szyjnego – odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

W zakresie dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy wypadku – uraz kręgosłupa szyjnego będzie wiązał się z zadośćuczynieniem. O odszkodowaniu związanym z uszczerbkiem na zdrowiu mówimy głównie w zakresie polis zawieranych przez samego ubezpieczonego (np. polisa NNW).

Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa a procentowy uszczerbek na zdrowiu? Czy możliwe jest 0% uszczerbku?

Nie można zgodzić się z praktyką ubezpieczycieli oraz niektórych biegłych sądowych, którzy przyznają 0% uszczerbku na zdrowiu przy skręceniu i naderwaniu odcinka szyjnego kręgosłupa. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z punktem 94 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania „urazowe zespoły korzonkowe” (bólowe, ruchowe, czuciowe i mieszane) – zależności od stopnia ustala się na poziomie 5-20% uszczerbku. Lekarze w publikacjach naukowych wielokrotnie podkreślało, że uraz skrętny kręgosłupa szyjnego daje długotrwałe dolegliwości bólowe, a w przyszłości może doprowadzić nawet do dyskopatii szyjnej. Dlatego też nie można się zgodzić z twierdzeniem, że ustawodawca zezwala na określenie 0% uszczerbku na zdrowiu.

Czy od wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania muszę zapłacić podatek dochodowy?

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego ciąży na poszkodowanym w przypadku wypłaty zadośćuczynienia/odszkodowania na etapie przedsądowym. Dotyczy to również zawarcia ugody, która ma charakter pozasądowy. Jeśli jednak odszkodowanie/zadośćuczynienie zostało zasądzone wyrokiem obowiązek podatkowy nie powstaje. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie od podatku nie obejmuje kwoty odsetek za opóźnienie – nawet jeżeli zostały one zasądzone wyrokiem.

Co w przypadku gdy kierowca nie ma wykupionej polisy OC lub gdy nie można ustalić sprawcy wypadku?

Należy zgłosić swoje roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Można to zrobić za pośrednictwem wybranego przez siebie Towarzystwa Ubezpieczeń działającego na polskim rynku.

Czy mogę pobrać notatkę o zdarzeniu drogowym z Policji?

Tak można złożyć taki wniosek do odpowiedniej jednostki policji, która interweniowała przy wypadku.

Czy wydanie notatki policyjnej kosztuje?

Niektóre komendy policji pobierają kwotę 17,00 złotych z tytułu wydania odpisu notatki policyjnej o zdarzenie drogowym.

Ile ubezpieczyciel ma czasu na wydanie decyzji?

30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

W jakiej formie zgłosić szkodę ubezpieczycielowi?

Szkodę można zgłosić w tradycyjnej formie pisemnej – listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub w formie elektronicznej. Możemy zatytułować to zgłoszenie – wniosek o naprawienie szkody.

Podpisałem ugodę – czy mogę zgłaszać dalsze roszczenia?

Ugoda, w której poszkodowany oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń na przyszłość może uniemożliwić skuteczne dochodzenie dalszych roszczeń odszkodowawczych. Dlatego przed podpisaniem ugody należy zawsze skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Od kiedy nalicza się odsetki?

Przy wypadkach komunikacyjnych odsetki nalicza się po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi.

Czy pasażer pojazdu może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC kierowcy z którym podróżował.

Tak może. Orzecznictwo Sądów jednoznacznie uprawnia poszkodowanego pasażera do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z Polisy OC winnego wypadku kierowcy, z którym ten pasażer podróżował.

Czy pasażer taksówki lub Ubera może również dochodzić roszczeń odszkodowawczych w przypadku kolizji lub wypadku?

Tak – również może dochodzić z polisy OC sprawcy – nawet gdy jest nim wiozący go taksówkarz lub kierowca Ubera.

O co mogę ubiegać się w ramach odszkodowania?

Odszkodowanie może obejmować m. in.:
– koszty leczenia
– koszty rehabilitacji
– koszty dojazdów do placówek medycznych
– koszt opieki osoby trzeciej
– utracone dochody
– koszt niewykorzystanych wakacji, szkoleń, zaplanowanych wyjazdów, imprez (bilety lotnicze, zaliczki wpłacone na poczet hotelu, wycieczek)

Czy ubezpieczyciel powinien pokryć koszty leczenia?

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku powinien pokryć koszty leczenia – o ile są bezpośrednio związane ze skutkami wypadku.

Jak dokumentować wydatki na leczenie?

W aptekach i na wizytach lekarskich najlepiej jest prosić o faktury imienne na poszkodowanego.

Czy mogę żądać zwrotu prywatnego leczenia?

Tak, co do zasady korzystanie z prywatnej służby zdrowia powinno być refundowane z polisy OC sprawcy wypadku.

Jak dokumentować szkodę osobową?

Zachować wszelkie faktury i rachunki związane z leczeniem, dojazdem do placówek medycznych i poniesionymi w skutek wypadku kosztami/stratami. Warto jest również wykonywać fotografie doznanych obrażeń dokumentujących stan fizyczny po wypadku i podczas procesu leczenia (blizny, zasinienia, rany, zniekształcenia/deformacje ciała).

Co należy załączyć do wniosku o naprawienie szkody osobowej?

Należy dołączyć dokumenty:
– świadczące o wystąpieniu wypadku (np. notatka policyjna, oświadczenie sprawcy wypadku, wyrok karny)
– dokumentacje medyczną
– rachunki za leczenie, koszty dojazdów do placówek medycznych

Czy mogę żądać odszkodowania za opiekę sprawowaną przez osobę bliską?

Tak można żądać odszkodowania za opiekę osoby bliskiej. Najlepiej jest udokumentować sprawowaną opiekę poprzez załączenie tabeli uwzględniającej wymiar dni/godzin tej opieki oraz oświadczenie osoby o tym, że opiekę tę faktycznie sprawowała. Przykładowa tabela opieki dostępna jest po kliknięciu w ten link.

Co należy wskazać w treści wniosku o naprawienie szkody:

-opis zdarzenia,
– opis leczenia,
– rachunek bankowy, na które mają być przekazane świadczenia,
– adres korespondencyjny,
– dane sprawcy wypadku.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie w przypadku niezakończonego leczenia?

Tak można zgłosić roszczenie o zadośćuczynienie. Należy mieć na uwadze, że towarzystwo ubezpieczeń zobowiązane jest do wyłożenia z góry potrzebnych środków na leczenie poszkodowanego. Nawet po skierowaniu sprawy na drogę sądową można zgłaszać ubezpieczycielowi dalsze roszczenia.

Jechałem bez pasów – czy mogę liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy?

Jazda bez pasów bezpieczeństwa nie wyłącza możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie i odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Musimy jednak liczyć się z tym, iż ubezpieczyciel ustali tzw. przyczynienie – czyli pomniejszy należne zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Co oznacza przyczynienie się do powstania szkody?

Przyczynienie się do wypadku oznacza zwiększenie rozmiarów szkody w skutek nienależytego zachowania się poszkodowanego. Mowa tu m. in. o jeździe bez pasów, świadomym podróżowaniu z kierowcą pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Jaki procent przyczynienia może ustalić ubezpieczyciel?

Ubezpieczyciel najczęściej ustala wysoki poziom przyczynienia 50-80%. Należy jednak pamiętać, że stopień przyczynienia się jest zawsze poddawany ocenie sądu w toku procesu cywilnego.

Czy ubezpieczyciel może zwrócić się o moją dokumentację medyczną?

Placówka ochrony zdrowia może udostępnić ubezpieczycielowi dokumentację medyczną poszkodowanego tylko za jego pisemną zgodą.

Czy nawiązka i zadośćuczynienie zasądzone od sprawcy wypadku w wyroku karnym pomniejszają zadośćuczynienie z OC?

Nawiązka i zadośćuczynienie zasądzone od sprawcy wypadku są zaliczane na poczet należnego zadośćuczynienia dochodzonego w procedurze cywilnej.

W jaki sposób ubezpieczyciel ustala należne zadośćuczynienie?

Ubezpieczyciel ustala wysokość zadośćuczynienia w oparciu m. in.:
– wiek poszkodowanego,
– zakres obrażeń i konsekwencji zdrowotnych,
– długotrwałości leczenia i rehabilitacji,
– ilości przebytych zabiegów operacyjnych,
– utraty perspektyw na przyszłość,
– szeroko pojętych zmian w życiu poszkodowanego jakie zaszły w wyniku wypadku.

Obowiązek uczestnictwa poszkodowane w badaniu lekarza orzecznika ubezpieczyciela

Nie ma obowiązku stawiania się na badanie wyznaczone przez ubezpieczyciela i brak poddania się tym badaniom nie może warunkować odmowy wypłaty świadczenia. Należy jednak podkreślić, że poszkodowany powinien współpracować z ubezpieczycielem i ułatwić mu ustalenie rozmiaru szkody.

Czy we wniosku o naprawienie szkody należy żądać określonej kwoty?

Nie ma obowiązku wskazywania kwoty zadośćuczynienia. Warto jest to jednak zrobić, gdyż ma to znaczenie dla terminu początkowego naliczania odsetek i dla określenia wartości przedmiotu sporu w pozwie.

Czy osoba niepełnoletnia może samodzielnie zgłosić swoją szkodę?

Osoby do 18 roku życia w postępowaniach przed zakładami ubezpieczeń są reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych, którzy powinni zgłosić w imieniu małoletniego szkodę.

Czy rodzice muszą mieć zgodę Sądu na skierowanie w imieniu dziecka pozwu o zadośćuczynienie/odszkodowanie?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie. Większość sędziów takiej zgody wymaga., w szczególności w przypadku gdy rodzice zawierają w imieniu małoletniego dziecka ugodę, która wiążę się ze zrzeczeniem się części roszczeń objętych pozwem. W celu sprawnego i skutecznego reprezentowania dziecka uzyskanie takiej zgody jest wskazane.

Skąd mam wiedzieć jak ustalić procentowy uszczerbek na zdrowiu?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania zawiera katalog urazów z przypisanym im zakresem procentowego uszczerbku na zdrowiu. Rozporządzenie dostępne jest w Internecie m. in. na stronie Sejmu RP.

Czy biegły z zakresu rehabilitacji może przyznać/ustalić procentowy uszczerbek na zdrowiu?

Tak, biegły z zakresu rehabilitacji może w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania – ustalić procentowy uszczerbek na zdrowiu. Dla przykładu może orzec o procentowym uszczerbku na zdrowiu dot. ograniczenia ruchomości i zniekształcenia stawu (punkt 162 cytowanego rozporządzenia)

Czy ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu jest konieczne dla otrzymania zadośćuczynienia?

Nie, zadośćuczynienie za doznane krzywdy jest przyznawane na podstawie szerszych kryteriów niż tylko procentowy uszczerbek na zdrowiu. Co do zasady ubezpieczyciele oraz Sądy posiłkują się jednak oceną dokonywaną przez biegłych lekarzy w zakresie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego.

Ile pieniędzy z OC sprawcy dostanę za każdy procent uszczerbku na zdrowiu?

Nie ma ujednoliconych stawek dotyczących zadośćuczynienia za daną krzywdę. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Procentowy uszczerbek pełni ważniejszą rolę w dochodzeniu roszczeń z umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – w których to odszkodowanie przyznawane jest właśnie odniesieniu do procentowego uszczerbku na zdrowiu tj. w zależności od zawartej umowy ubezpieczenia każdy procent uszczerbku na zdrowiu wiąże się z przyznaniem określonej kwoty np. 200 lub 300 złotych za każdy procent.

Jaki jest koszt pobrania dokumentacji medycznej?

Obecnie po zmianie przepisów w maju 2019 r. wydanie po raz pierwszy dokumentacji jest bezpłatne. Dopiero ponowne wydanie dokumentacji (tej samej) może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty – przy czym 1 strona:
– kopii nie może przekroczyć centy 0,36 złotych,
– wyciągu nie może przekroczyć 10,40 złotych,
– 1 nośnik elektroniczny cd/dvd nie może przekroczyć 2,08 złotych. Powyższe stawki obowiązują do 31 maja 2020 r.

Brak wydania decyzji przez ubezpieczyciela – co mogę zrobić?

W przypadku przekroczenia przez ubezpieczyciela terminu na wydanie decyzji (30 dni od zgłoszenia szkody) możemy złożyć reklamację żądając merytorycznego rozpatrzenia naszej sprawy. Gdy zaś minie kolejne 30 dni bez wydania decyzji (od dnia doręczenia reklamacji ubezpieczycielowi), to na ubezpieczycielu będzie ciążył w postępowaniu sądowym ciężar dowodowy. Należy podkreślić, że brak wydania decyzji przez zakład ubezpieczeń nie przekreśla naszego uprawnienia do złożenia pozwu.

Czy muszę składać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przed złożeniem pozwu?

Nie. Złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie jest obowiązkowe. Można wystąpić na drogę sądową już po pierwszej decyzji (bez składania odwołania).

Co zyskuję powierzając sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie adwokatowi lub radcy prawnemu?

Profesjonalny pełnomocnik prawidłowo sformułuje roszczenia odszkodowawcze, przeprowadzi osobę poszkodowaną przez proces likwidacji szkody, a przede wszystkim wyrównuje dysproporcję sił pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń a poszkodowanym. Odpowiednie sformułowanie wniosku o naprawienie szkody, a następnie pozwu ma kluczowe znaczenie dla skutecznego dochodzenia roszczeń.

Ile kosztuje powierzenie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie radcy prawnemu lub adwokatowi?

Wynagrodzenie zarówno adwokata jak i radcy prawnego może przybierać różną formę. Wynagrodzenie typu success fee tzn. wynagrodzenie procentowe od dochodzonej kwoty jest coraz bardziej powszechne. Pozwala ono także na uniknięcie znacznych kosztów poszkodowanemu w chwili powierzenia sprawy kancelarii. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z zasadami etyki pełnomocnik nie może uzależniać zapłaty pełnego wynagrodzenia od wyniku sprawy. Strony również mogą się umówić na ryczałtowe wynagrodzenie lub zależne od koniecznego nakładu pracy tzw. wynagrodzenie godzinowe.