Szkoda na mieniu

Szkoda na mieniu

Jaki mam czas na dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania?

Generalnie 3 lata chyba, że sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem karnym

O co mogę ubiegać się w ramach odszkodowania?

Odszkodowanie może obejmować m. in.:
– koszt naprawy pojazdu,
– koszt zniszczonego mienia.

Co należy załączyć do wniosku o naprawienie szkody na mieniu?

Należy dołączyć dokumenty:
– świadczące o wystąpieniu wypadku (np. notatka policyjna, oświadczenie sprawcy wypadku, wyrok karny)
– wskazane jest załączenie kosztorysu naprawy lub faktury/rachunku za usługę naprawy
– zdjęcia pojazdu/zniszczonego sprzętu dokumentujące stan rzeczy przed i po wypadku

Co należy wskazać w treści wniosku do ubezpieczyciela?

– wyrok karny, notatkę policyjną o zdarzeniu drogowym lub oświadczenie sprawcy wypadku
– opis przebiegu wypadku
– rachunek bankowy poszkodowanego
– adres do korespondencji poszkodowanego
– zakres szkód na mieniu
– rachunki/faktury/kosztorysy dokumentujące wysokość szkody

Jak sprawdzić czy ubezpieczyciel zaniżył moje odszkodowanie za uszkodzony pojazd?

Nie ma jednej uniwersalnej reguły. Dla precyzyjnego określenia szkody warto skorzystać z usług prywatnego rzeczoznawcy.

Czym różni się ubezpieczenie OC i AC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – czyli w skrócie OC dotyczy pokrycia przez zakład ubezpieczeń szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom trzecim (innym niż sprawca wypadku).
AC – czyli auto-casco jest dobrowolną umową ubezpieczenia i dotyczy zdarzeń losowych. W ramach AC ubezpieczony może pokryć powstałą na swoim mieniu szkodę – nawet gdy to on jest sprawcą wypadku/kolizji.

Czy zawarcie umowy ubezpieczenia Auto-casco jest obowiązkowe?

AC w odróżnieniu od OC nie jest obowiązkowe.

Jaka jest granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (OC) w zakresie szkód na mieniu?

Obecnie jest to kwota 1,22 mln euro dotycząca jednego zdarzenia

Kiedy ubezpieczyciel może zgłosić regres do sprawcy wypadku?

Zakład ubezpieczeń po wypłaceni poszkodowanemu świadczenia w ramach polisy z OC sprawcy wypadku może zgłosić wobec tego ostatniego roszczenie regresowe w następujących przypadkach:
– stan nietrzeźwości sprawcy,
– pozostawanie sprawcy pod wpływem środków odurzających (w tym narkotyków),
– zbiegnięcie sprawcy z miejsca wypadku,
– brak uprawnień do kierowania pojazdami,
– umyślne wyrządzenie szkody przez sprawcę wypadku.

Co zrobić gdy sprawca wypadku nie ma wykupionej polisy OC?

W przypadku gdy sprawca w dacie wypadku nie ma zawartej umowy ubezpieczenia OC nasze roszczenie o odszkodowanie kierujemy do UFG czyli do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i ta instytucja podejmuje się likwidacji szkody.

Co zrobić gdy nie można ustalić sprawcy wypadku?

Podobnie jak w odpowiedzi powyżej należy zgłosić swoje roszczenie do UFG.

Jak zgłosić roszczenie do UFG?

Do UFG można zgłosić roszczenie za pośrednictwem wybranego przez siebie towarzystwa ubezpieczeń (jeśli funkcjonuje on na rynku polskim) lub przesłać wniosek o naprawienie szkody bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak otrzymać notatkę policyjną o zdarzeniu drogowym?

Wniosek o notatkę można złożyć do odpowiedniej jednostki Policji, która interweniowała podczas wypadku/kolizji. Coraz powszechniejsze staje się uzyskiwanie notatek w formie elektronicznej (na pocztę e-mail).

Czy wydanie notatki policyjnej kosztuje?

Zależy to od danej jednostki Policji. Niekiedy wydanie notatki uzależnione jest od uiszczenia kwoty 17,00 złotych.

Ile czasu ma Ubezpieczyciel na rozpatrzenie mojej sprawy?

Ustawowy termin wynosi 30 dni. Należy go liczyć od chwili gdy ubezpieczyciel otrzymał list lub zgłoszenie elektroniczne.

Czy szkodę muszę zgłosić pisemnie?

Nie ma takiego wymogu można tego dokonać również drogą elektroniczną. Jeśli jednak decydujemy się na tradycyjne zgłoszenie listowne warto jest wysłać zgłoszenie przesyłką poleconą wraz ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Jak zatytułować pismo, w którym zgłaszam szkodę?

Sam tytuł pisma ma pełni drugorzędną rolę jednak pierwsze pismo w sprawie zawierające zgłoszenie szkody tytułowane jest zwykle jako:
– wniosek o naprawienie szkody
– wezwanie do zapłaty
– zgłoszenie szkody

Czy po podpisaniu ugody mogę dalej dochodzić roszczeń?

Zależy to w głównej mierze od sformułowania ugody. Z reguły dokument ugody zawiera oświadczenie, w którym poszkodowany zrzeka się wszelkich roszczeń powstałych w skutek wypadku. Każdorazowo warto skonsultować treść zaproponowanej przez Ubezpieczyciela ugody z profesjonalnym pełnomocnikiem, który wytłumaczy wszelkie konsekwencje jej zawarcia.

Czy należą mi się odsetki?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po 30 dniach od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi zaczyna biec termin, od którego naliczane są odsetki.